Nová příležitost


  NOVÁ PŘÍLEŽITOST - JAK PRO KLIENTY, TAK PRO SPOLUPRACOVNÍKY.

  Spolupracujeme s Národním odškodňovacím centrem ( NODC ), Praha.
  Toto centrum zajišťuje bezplatné odškodnění úrazů z dopravních nehod, úrazů pracovních i nepracovních včetně sportovních i nemocí z povolání, vymáhání zvýšeného bolestného i odškodnění trvalých následků v řádu násobků, vyplácení doživotních rent, právní ošetření pracovněprávních vztahů (neplatnost výpovědi apod.), posouzení právní odpovědnosti z dalších majetkových i nemajetkových škod (újma na osobnostních právech) a vymáhání náhrady proti škůdcům a pojišťovnám.
  NODC, provádí veškeré zmíněné právní služby bezplatně, pokud doporučí právní řešení, uzavírá s klienty trojstrannou smlouvu, která se uzavírá mezi klientem, NODC a konkrétním advokátem. Jejím obsahem je závazek advokáta poskytnout klientu právní pomoc v konkrétní cause bezplatně, klientův závazek z reálně získaného odškodnění darovat NODC zpravidla 20% ze získané částky, advokátovým příjmem je tzv. Přísudek, tedy náklady řízení zaplacené protistranou.
  Causy vhodné k vymáhání jsou takové, kdy klient utrpěl újmu (zpravidla na na zdraví, ale v širším rozsahu jakoukoli újmu, centrum se neomezuje jen na škody na zdraví), která je finančně vyčíslitelná a reálně vymožitelná, vzhledem k opodstatněnosti nároku a k situaci škůdce (je-li škůdcem nemajetný recidivista, je šance na reálné odškodnění vzhledem k majetkovým poměrům škůdce nízká až nulová, naopak u dopravních nehod zpravidla hradí vymožené sumy pojišťovny, tedy subjekty, které své povinnosti plní bezproblémově) - například nárok na bolestné, ztížení společenského uplatnění (tj. trvalé následky), ztráty na výdělku apod. z úrazu při autonehodě, v rámci pracovního úrazu, při uklouznutí na náledí apod., při zanedbané lékařské péči apod. Vymáháme také škody z nemocí z povolání.
  Centrum se ale zabývá i dalšími pracovněprávními nároky, jak shora již uvedeno, například z neplatného rozvázání pracovního poměru apod. V odůvodněných případech může zajistit právní pomoc i při vymáhání dalších nároků (ze směnek, z nezaplacených faktur, z nevyplacené mzdy apod., může jít o jakékoli finanční nároky, zde se však obvykle již v případě soudního sporu hradí státu soudní poplatek, a to 5% z požadovaných částek, pokud samozřejmě klient nesplňuje podmínky pro osvobození od povinnosti soudní poplatek hradit pro nemajetnost).
  Veškeré případy obdrží uvedené Centrum, prostřednictvím naší kanceláře. V případě zájmu, nás neváhejte kontaktovat.

  Potřebuji ihned pomoci! +420 773 337 896

  Kontakty